Mensen met een beperking

Bewindvoering voor mensen met een verstandelijke beperking

Kinderen met een verstandelijke beperking tot 18 jaar, vallen onder het ouderlijk gezag of hebben een voogd. Maar wanneer iemand met een verstandelijke beperking de leeftijd van 18 jaar bereikt, brengt dit meestal met zich mee dat hij wilsonbekwaam wordt. Dit houdt in dat de persoon in kwestie niet voor zichzelf kan beslissen, omdat hij de gevolgen van zijn handelen of besluiten niet goed kan overzien. Om die reden is het vaak verstandig een vertegenwoordiger te kiezen, zodat iemand met een verstandelijke beperking op financieel en/of op andere gebieden wordt beschermd.

Familievertegenwoordiging

Er zijn verschillende soorten van vertegenwoordiging die ingezet kunnen worden om iemand met een verstandelijke beperking te ondersteunen en begeleiden. Gedacht kan hierbij worden aan familievertegenwoordiging (ouders, broers of zussen). De familievertegenwoordiger is dan bevoegd het familielid met een verstandelijke beperking te vertegenwoordigen, bijvoorbeeld in contact met zorginstanties.

Vertegenwoordiging middels volmacht

Naast de wettelijke vertegenwoordigers, zoals curators en mentoren, kan er ook door middel van een volmacht een vertegenwoordiger worden aangewezen. Voorwaarde is wel dat de persoon die de volmacht afgeeft, wilsbekwaam is. Het doel hiervan is dat de gemachtigde, vaak een familielid, handelingen kan verrichten in naam van de cliënt. M&G Bewindvoering vindt een nadeel van deze vorm van vertegenwoordiging, dat er geen wettelijke eisen worden gesteld aan de (schriftelijke) gemachtigde, wat ervoor zorgt dat een gemachtigde (soms te) verregaande bevoegdheden heeft.

Benoeming van een vertegenwoordiger door de kantonrechter

Wanneer het niet wenselijk is om een familielid in te schakelen als wettelijke vertegenwoordiger, kan ook gekozen worden voor vertegenwoordiging door een ervaren professional zoals M&G Bewindvoering. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er onderlinge spanningen zijn binnen de familie van iemand met een verstandelijke beperking, of wanneer men juist wil voorkomen dat er moeilijkheden ontstaan binnen de familie. Ook komt het in de praktijk regelmatig voor dat er geen vertegenwoordiger beschikbaar is, omdat niemand de verstandelijk gehandicapte persoon wil of kan vertegenwoordigen. Een ander argument voor het inschakelen van een professional is dat het beheren van andermans financiën veel tijd in beslag neemt en dat hierover aan de Rechtbank verantwoording moet worden afgelegd. M&G Bewindvoering is ervaren in het uitvoeren van dit soort werkzaamheden.

Bewind met derdenwerking

Ook bij mensen met een licht verstandelijke handicap kan vertegenwoordiging noodzakelijk zijn. Deze mensen worden door anderen vaak verkeerd ingeschat (en daarbij overschat). Een veelvoorkomend gevolg is dat mensen met een lichte verstandelijke beperking hierdoor rechtshandelingen verrichten, die niet wenselijk of zelfs schadelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan het geval dat iemand met een verstandelijke beperking een telefonisch voorstel krijgt van een provider voor een uitgebreid telefoonabonnement met het duurste net uitgekomen toestel. Hij gaat op het voorstel in, zonder erbij stil te staan dat hij het niet kan betalen of al een abonnement heeft afgesloten bij een andere provider.

Maar ook zijn er vanuit de praktijk helaas tal van voorbeelden te noemen waarbij er op slinkse wijze, financieel misbruik wordt gemaakt van deze toch al vaak kwetsbare doelgroep. In dit soort gevallen kan het verstandig zijn om de persoon met een (lichte) verstandelijke beperking onder bewind te laten stellen en hierbij aan de rechter te verzoeken om opname in het Centraal curatele- en bewindsregister. Het voordeel hiervan is dat een aangegane verplichting ongedaan kan worden gemaakt door de bewindvoerder. Hierdoor wordt iemand met een verstandelijke beperking tegen zichzelf en anderen beschermd. In het eerder genoemde voorbeeld van het verkochte telefoonabonnement, kan de bewindvoerder de aankoop weer ongedaan maken, ook als de wettelijke bedenktijd van 14 dagen (bij koop of afstand) is overschreden.

M&G Bewindvoering heeft veel ervaring met deze soms kwetsbare maar ook bijzondere en mooie doelgroep, waardoor we het vaak vroegtijdig signaleren wanneer er misbruik dreigt te worden gemaakt van iemand met een verstandelijke beperking. Vanuit onze christelijke overtuiging vinden wij het belangrijk dat deze mensen optimaal worden beschermd, maar wel op basis van gelijkwaardigheid en respect. Wij stellen het belang van onze klanten altijd centraal en komen voor ze op wanneer dat nodig is.

De noodzaak van vertegenwoordiging

Vertegenwoordiging is soms noodzakelijk. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat diverse instanties (zoals het UWV, CAK en CIZ)  maar ook banken en verzekeringsmaatschappijen een wettelijke vertegenwoordiger eisen voor iemand met een verstandelijke beperking. Daarnaast bepaalt de wet Zorg en Dwang dat de zorgverlener ervoor moet zorgen dat een persoon met een verstandelijke beperking vertegenwoordigt moet worden, wanneer hij niet in staat is zichzelf ten aanzien van zorgtaken te verantwoorden. Een mentor kan dan (wanneer er geen familie is die deze taak op zich kan of wil nemen) noodzakelijk zijn. M&G Bewindvoering kan helpen bij het inschakelen van een ervaren en deskundige mentor.

Contact

Klik hier als je meer wilt weten over de taken en werkzaamheden van een bewindvoerder of neem geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn werkzaam in Overijssel en Gelderland (regio Zwolle, Kampen, Apeldoorn, Zutphen en Epe), maar ook voor mensen buiten deze regio bieden wij graag onze hulp aan.